Home> People> Talents Programs

Tao Li

Associate Professor

Department of:   Chemistry

Phone:  13810419906

Email:  litao1983@sjtu.edu.cn


Education

2001-2005: Environmental Engineering, Beihang University, China, B.S.

2005-2010: Physical Chemistry, Institute of Chemistry, China, Ph.D.

Working Experience

2010.8-2013.8: Postdoc, Nano-Science Center & Department of Chemistry, University of Copenhagen, Denmark

2013.8-2015.7: Assistant Professor, Department of Chemistry, University of Copenhagen, Denmark

2015.8-present: Associate Professor, School of Chemistry and Chemical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, China

SCIENCE RESEARCH

Research

1)Molecular Electronics, Molecular Scale Devices

2)Synthesis and Application of Organic Functional Materials

3)Molecular Solar Thermal Batteries

Selected Publications

(1) Deyang Ji, Ye Zou, Kunjie Wu, Fangxu Yang, Saeed Amirjalayer*, Liqiang Li, Xianhui Huang, Tao Li*, Wenping Hu*, Harald Fuchs*, “Highly Efficient Charge Transport in a Quasi-Monolayer Semiconductor on Pure Polymer Dielectric”, Adv. Funct. Mater. 2019, DOI:10.1002/adfm. 201907153.

(2) Deyang Ji, Tao Li*, Wenping Hu*, Harald Fuchs*, “Recent Progress in Aromatic Polyimides Dielectrics for Organic Electronic Devices and Circuits”, Adv. Mater. 2019, 31, 1806070.

(3) Yuxin Wang, Xingyi Huang*, Tao Li*, Liqiang Li, Xiaojun Guo, Pingkai Jiang, “Polymer-based Gate Dielectrics for Organic Field-effect Transistors”, Chem. Mater. 2019, 31, 2212.

(4) Deyang Ji, Tao Li*, Jie Liu, Saeed Amirjalayer, Mianzeng Zhong, Zhao-Yang Zhang, Xianhui Huang, Zhongming Wei, Huanli Dong, Wenping Hu*, Harald Fuchs*, “Band-like Transport in Small-Molecule Thin Films toward High Mobility and Ultrahigh Detectivity Phototransistor Arrays”, Nat. Commun. 2019, 10, 12.

(5) Zhao-Yang Zhang, Deyang Ji, Wenting Mao, Yu Cui, Qing Wang, Lu Han, Hongliang Zhong, Zhongming Wei, Yixin Zhao, Kasper Nørgaard, Tao Li*, “Dry Chemistry of Ferrate(VI): A Solvent-free Mechanochemical Way for Versatile Green Oxidation”, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 10949.

(6) Deyang Ji, Tao Li*, Ye Zou, Ming Chu, Ke Zhou, Jinyu Liu, Guofeng Tian, Zhao-Yang Zhang, Xu Zhang, Liqiang Li, Dezhen Wu, Huanli Dong, Qian Miao, Harald Fuchs*, Wenping Hu*, “Copolymer Dielectrics with Balanced Chain-packing Density and Surface Polarity for High-performance Flexible Organic Electronics”, Nat. Commun. 2018, 9, 2339

(7) Zongrui Wang, Huanli Dong*, Tao Li*, Rune Hviid, Ye Zou, Zhongming Wei, Xiaolong Fu, Erjing Wang, Yonggang Zhen, Kasper Nørgaard*, Bo W. Laursen, Wenping Hu*, “Role of Redox Center in Charge Transport Investigated by Novel Self-Assembled Conjugated Polymer Molecular Junctions”, Nat. Commun. 2015, 6, 7478.

(8) Tao Li, Martyn Jevric, Jonas R. Hauptmann, Rune Hviid, Zhongming Wei, Rui Wang, Nini E. A. Reeler, Erling Thyrhaug, Søren Petersen, Jakob A. S. Meyer, Nicolas Bovet, Tom Vosch, Jesper Nygård, Xiaohui Qiu, Wenping Hu,Yunqi Liu, Gemma C. Solomon, Henrik G. Kjaergaard, Thomas Bjørnholm, Mogens Brøndsted Nielsen, Bo W. Laursen*, Kasper Nørgaard*, “Ultrathin Reduced Graphene Oxide Films as Transparent Top-Contacts for Light Switchable Solid-State Molecular Junctions”, Adv. Mater. 2013, 25, 4164.

(9) Tao Li, Jonas Rahlf Hauptmann, Zhongming Wei, Søren Petersen, Nicolas Bovet, Tom Vosch, Jesper Nygård, Wenping Hu, Yunqi Liu, Thomas Bjørnholm, Kasper Nørgaard*, and Bo W. Laursen*, “Solution-Processed Ultrathin Chemically Derived Graphene Films as Soft Top Contacts for Solid-State Molecular Electronic Junctions”, Adv. Mater. 2012, 24, 1333.

(10) Tao Li, Wenping Hu*, Daoben Zhu*, “Nanogap Electrodes”, Adv. Mater. 2010, 22, 286.