Faculty

Yangang LIUProfessor

Educational Background

2000.09-2004.06: Shanghai Jiao Tong University, Bachelor of Engineering
2004.07-2005.06: National University of Singapore, Master of Science
2006.01-2009.12: National University of Singapore, Doctor of PhilosophyWork Experience

2010.01-2010.09: Nanyang Technological University, Research Associate
2010.10-2012.08: National University of Singapore, Postdoc Research Fellow
2012.08-2018.11: Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, CAS, Associate professor and professor 
2018.12-presnt:  Shanghai Jiao Tong University, Professor

Research Interests

1. Design and Synthesis of polymeric, metal-organic framework and covalent-organic framework semiconductor materials.
2. Covalent functionalization of low dimensional semiconductor materials.
3. Optical, electrical and magnetic memristive properties of semiconductor materials.
4. Non-von Neumann memristive logic-in-memory and neuromorphic devices.

Research Project

1、The Youth Innovation Promotion Association, CAS, Trustee
2、Carbon, Editorial Board Member (2018-2021)
3、Applied Materials Today, Editorial Board Member (2017-2020)
4、Journal of Functional Polymers Youth Editorial Board Member (2018-2021)

Publications

 Publications:

1. Liang Pan, Gang Liu*, Wenxiong Shi, Jie Shang, Wan Ru Leow, Yaqing Liu, Ying Jiang, Shuzhou Li, Xiaodong Chen* & Run-Wei Li*, Mechano-Regulated Metal-Organic Framework Nanofilm for Ultrasensitive and Anti-Jamming Strain Sensing, Nature Communications, 2018, 9, 3813.1. Bin Zhang, Fei Fan, Wuhong Xue, Gang Liu*, Yubin Fu*, Xiaodong Zhuang, Xiao-Hong Xu, Junwei Gu, Run-Wei Li & Yu Chen*. Redox Gated Polymer Memristive Processing Memory Unit, Nature Communications, 2019, 10, 736.

2. Shuang Gao, Gang Liu*, Huali Yang, Chao Hu, Qilai Chen, Guodong Gong, Wuhong Xue, Xiaohui Yi, Jie Shang & Run-Wei Li*. An Oxide Schottky Junction Artificial Optoelectronic Synapse. ACS Nano, 2019, 13, 2634.

3. Liang Pan, Gang Liu*, Wenxiong Shi, Jie Shang, Wan Ru Leow, Yaqing Liu, Ying Jiang, Shuzhou Li, Xiaodong Chen* & Run-Wei Li*, Mechano-Regulated Metal-Organic Framework Nanofilm for Ultrasensitive and Anti-Jamming Strain Sensing, Nature Communications, 2018, 9, 3813.
2. Shuang Gao, Xiaohui Yi, Jie Shang, Gang Liu* & Run-Wei Li*, Organic and Hybrid Resistive Switching Materials and Devices, Chemical Society Reviews, 2018, 48, 1531.
3. Xiaohui Yi, Zhe Yu, Xuhong Niu, Jie Shang*, Guoyong Mao, Tenghao Yin, Huali Yang, Wuhong Xue, Pravarthana Dhanapal, Shaoxing Qu, Gang Liu* & Run-Wei Li*, Intrinsically Stretchable Resistive Switching Memory Enabled by Liquid Metal based Soft Electrode and Metal-Organic Framework Insulator, Advanced Electronic Materials, 2018 in press.
4. Hongwei Tan, Ganh Liu*, Huali Yang, Xiaohui Yi, Liang Pan, Jie Shang, Shibing Long, Ming Liu, Yihong Wu & Run-Wei Li*, Light-Gated Memristor with Integrated Logic and Memory Functions, ACS Nano, 2017, 11, 11298.
5. Wuhong Xue, Gang Liu*, Zhicheng Zhong, Yuehua Dai, Jie Shang, Yiwei Liu, Huali Yang, Xiaohui Yi, Hongwei Tan, Liang Pan, Shuang Gao, Jun Ding, Xiao-Hong Xu* & Run-Wei Li*, One-Dimensional Vanadium Dioxide Nanochannel Constructed via Electric Field Induced Ion Transport and Its Superior Metal-Insulator Transition, Advanced Materials, 2017, 29, 1702161. (封面论文)
6. Gang Liu†, Cheng Wang†, Wenbin Zhang†, Liang Pan, Chaochao Zhang, Xi Yang, Fei Fan, Yu Chen* & Run-Wei Li*, Organic Biomimicking Memristor for Information Storage and Processing Applications, Advanced Electronic Materials, 2016, 1500298.
7. Hongwei Tan, Gang Liu*, Xiaojian Zhu, Huali Yang, Bin Chen, Xinxin Chen, Jie Shang, Wei Lu, Yihong Wu & Run-Wei Li*, An Optoelectronic Resistive Switching Memory with Integrated Demodulating and Arithmetic Functions, Advanced Materials, 2015, 27, 2797. (封面论文)
8. Xinxin Chen, Xiaojian Zhu, Wen Xiao, Gang Liu*, Yuanping Feng, Jun Ding & Run-Wei Li*, Reversible Nanoscale Magnetization Reversal Caused by Electric Field-Induced Ion Migration and Redistribution in Cobalt-Ferrite Thin Films, ACS Nano, 2015, 9, 4210.
9. Liang Pan, Zhenghui Ji, Xiaohui Yi, Xiaojian Zhu, Xinxin Chen, Jie Shang, Gang Liu* & Run-Wei Li*, Metal-Organic fFamework Nanofilm for Mechanically Flexible Information Storage Applications, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 2677. (封面论文)
10. Jie Shang, Gang Liu*, Huali Yang, Xiaojian Zhu, Xinxin Chen, Hongwei Tan, Benlin Hu, Liang Pan, Wuhong Xue & Run-Wei Li*, Thermally Stable Transparent Resistive Random Access Memory based on All-Oxide Heterostructures, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 2171. (封面论文)
11. Yu Chen*, Gang Liu*, Cheng Wang, Wenbin Zhang, Run-Wei Li* &Luxing Wang, Polymer Memristor for Information Storage and Neuromorphic Applications, Materials Horizons, 2014, 1, 489. (封面论文)
12. Liang Pan†, Gang Liu†, Hui Li, Sheng Meng, Lei Han*, Jie Shang, Bin Chen, Ana E. Platero-Prats, Wei Lu, Xiaodong Zou* & Run-Wei Li*, A Resistance-Switchable and Ferroelectric Metal-Organic Framework, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 17477.
13. Gang Liu, Qidan Ling, Eric Yeow Hwee Teo, Chun-Xiang Zhu, Daniel Siu Hung Chan, Koon-Gee Neoh & En-Tang Kang*, Electrical Conductance Tuning and Bistable Switching in Poly(N-vinylcarbazole)-Carbon Nanotube Composite Films, ACS Nano, 2009, 3, 1929.


1. 李润伟,刘钢,《柔性电子材料与器件》,科学出版社,2019。
2. Run-Wei Li & Gang Liu, Flexible and Stretchable Electronics: Materials, Designs, and Devices, Pan Stanford Publishing, 2019.
3. Shuang Gao, Xiaohui Yi, Jie Shang, Bin Chen, Gang Liu* & Run-Wei Li*, Flexible Resistive Switching Memories: From Materials to Devices, Chapter 4 in Advances in Materials Science Research (Volume 34), Nova Science Publishers, 2018.
4. Hongwei Tan, Gang Liu* & Run-Wei Li*, Multifunctional Optoelectronic Devices Based on Resistive Switching Effects, Chapter 3 in Recent Development in Optoelectronic Devices, InTechOpen, 2018
5. Gang Liu, En-Tang Kang* & Koon-Gee Neoh*, Dispersible Graphene Oxide-Polymer Nanocomposite, Chapter 8 in Polymer-Graphene Nanocomposites, Royal Society of Chemistry, 2012.

1. Run-Wei Li* & Gang Liu*, Flexible Electronic Materials and Devices, Science Publishing, 2019.
2. Run-Wei Li* & Gang Liu*, Flexible and Stretchable Electronics: Materials, Designs, and Devices, Pan Stanford Publishing, 2019.
3. Shuang Gao, Xiaohui Yi, Jie Shang, Bin Chen, Gang Liu* & Run-Wei Li*, Flexible Resistive Switching Memories: From Materials to Devices, Chapter 4 in Advances in Materials Science Research (Volume 34), Nova Science Publishers, 2018.
4. Hongwei Tan, Gang Liu* & Run-Wei Li*, Multifunctional Optoelectronic Devices Based on Resistive Switching Effects, Chapter 3 in Recent Development in Optoelectronic Devices, InTechOpen, 2018
5. Gang Liu, En-Tang Kang* & Koon-Gee Neoh*, Dispersible Graphene Oxide-Polymer Nanocomposite, Chapter 8 in Polymer-Graphene Nanocomposites, Royal Society of Chemistry, 2012.

Honors and Awards

1. 2017 NSFC Excellent Young Scholar Science Project
2. 2017 Excellent Member of the Youth Innovation Promotion Association, CAS
3. 2017 First Class Science and Technology Award of Ningbo Municipal
4. 2016 Young Scholar Science Project of Zhejiang Province
5. 2015 1000 Talent Project Expert of Zhejiang Province
6. 2015 Excellent Youth Science and Technology Award of Ningbo Municipal
7. 2014 Second Class Science and Technology Award of Ningbo Municipal
8. 2004 Excellent Graduate of Shanghai Universities

Address:800 Dongchuan RD. Minhang District, Shanghai, China
PostCode:200240 Tel:021-54742893 E-mail:sjtuscce@sjtu.edu.cn

Wechat

Copyright@ 2023. All rights reserved. Powered by SCCE ICP:2010917