Home> About> School Committee

Academic Committee 

Director: Deyue Yan
Members(11): Shun’ai Che, Jiesheng Chen, Yong Cui, Qinghua Lu, Zifeng Ma, Jicun Ren, Wende Xiao, Wanbin Zhang, Yongming Zhang, Xinyuan Zhu


Position Appraisal Committee 

Director:Jiesheng Chen    Deputy Director: Xinyuan Zhu
Members(13): Yong Cui, Qinghua Lu, Zifeng Ma, Xuefeng Qian, Xinling Wang, Dan Wu, Wende Xiao, Deyue Yan, Jun Yang, Sixun Zheng


Academic Degrees Committee 

Director: Sixun Zheng
Members(14): Changming Dong, Pingkai Jiang, Zhenghong Luo, Huai Sun, Dan Wu, Jun Yang, Li Yang, Wei Yu, Qing Zhang, Yong Zhang, Zhaoguo Zhang, Yaping Zhao, Yongfeng Zhou


Teaching Steering Committee
Director: Xuefeng Qian     Deputy Director: Hongjin Chen
Members(17):  Shunchao Gu, Xiaoxia Guo, Wei Huang, Wenjun Lu, Li Ma, Zonglin Peng, Tianhui Ren, Huai Sun, Kaixue Wang, Xinling Wang, Li Yang, Hao Zheng, Hongbin Zhang, Yong Zhang, Zhaoguo Zhang


Expert Committee of Chemistry Postdoctoral Research Station
Head: Sixun Zheng
Expert members:Changming Dong, Jicun Ren, Huai Sun, Jun Yang, Yongfeng Zhou, Zhaoguo Zhang