Home> Education> Post-docs

Experts Committee of Chemistry Post-doctoral research station:


Dean: Sixun ZHENG
Committees: Changming DONG, Jicun REN, Huai SUN, Jun YANG, Yongfeng ZHOU, Zhaoguo ZHANG