Home> People> Faculty and Staff

Xingyi HUANG

Professor

Department of:   Polymer Science and Engineering

Phone:  86-21-54740787-13

Email:  xyhuang@sjtu.edu.cn

rn Employment rn

rn

rn 2018.12-present, Professor, Department of Polymer Science and Engineering, SJTU rn

rn

rn 2013.01-2017.12, Associate Professor, Department of Polymer Science and Engineering, SJTU
rn 2013.11-2014.11, Senior Visiting Scholar, Department of Electrical Engineering, Tsinghua University
rn 2011.4-2012.3, Visiting Scholar, IPS Research Center, Waseda University, Japan
rn 2012.4-2013.3, Adjunct Researcher, IPS Research Center, Waseda University, Japan
rn 2009.2-2012.12, Research Associate, Department of Polymer Science and Engineering, SJTU
rnEducation
rn 2005-2008.10, Ph.D. degree in Materials Science, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China
rnTeaching rn

rn

rn CA321 Polymer Composite Materials, 34h, Undergraduate Students rn

rn

rn CH260011 Electrical Properties of Polymer and Polymer Composites, 32h, Graduate Students rn

rn

rn Selected Publications rn

rn

rn
rn

rn

rn 1. Huang Xingyi*, Sun Bin*, Zhu Yingke, Li Shengtao, Jiang Pingkai*, High-k Polymer Nanocomposites with 1D Filler for Dielectric and Energy Storage Applications, Progress in Materials Science, 2019, 100, 187-225. rn

rn

rn 2. Chen Jin,Huang Xingyi*, Sun Bin, Jiang Pingkai, Highly Thermally Conductive Yet Electrically Insulating Polymer/Boron Nitride Nanosheets Nanocomposite Films for Improved Thermal Management Capability, ACS Nano, 2019, DOI: 10.1021/acsnano.8b06290.  rn

rn

rn rn

rn

rn 3. Wang Yuxin, Huang Xingyi*, Li Tao*,rnLi Liqiang, Guo Xiaojun, and Jiang Pingkai, Polymer-based Gate Dielectrics forrnOrganic Field-effect Transistors Chem.rnMater., DOI: 10.1021/acs.chemmater.8b03904, 2019. rn

rn

rn 4. Shi Kunming, Sun Bin, Huang Xingyi*,  Jiang Pingkai. Synergistic effect of graphene and BaTiO3 nanoparticles on performance enhancement of electrospun PVDF nanofiber mat for flexible piezoelectric nanogenerators, Nano Energy, 2018, 52, 153-156.  rn

rn

rn 5. Chen Jie, Wang Yuxin, Li Hongfei, Han Huijing, Liao Xiaojuan, Sun Ruyi, Huang Xingyi*, Xie Meiran*. Rational Design and Modification of High-k Bis (double-stranded) Block Copolymer for High Electrical Energy Storage Capability, Chemistry of Materials, 2018, 30(3), 1102–1112. rn

rn

rn 6. Chen Jin, Huang Xingyi*, Zhu Yingke, Jiang Pingkai, Cellulose Nanofiber Supported 3D Interconnected BN Nanosheets for Epoxy Nanocomposites with Ultrahigh Thermal Management Capability. Advanced Functional Materials, 2017, 27, 1604754. rn

rn

rn 7. Huang Xingyi*, Jiang Pingkai*. Core-Shell Structured High-k Polymer Nanocomposites for Energy Storage and Dielectric Applications, Advanced Materials, 2015, 27(3), 546-554. rn

rn

rn 8. Wu Chao, Huang Xingyi*, Wu Xinfeng, Qian Rong, Jiang Pingkai*. Mechanically Flexible and Multifunctional Polymer-Based Graphene Foams for Elastic Conductors and Oil‐Water Separators, Advanced Materials, 2013, 25, 5658-5662. rn

rn

rn 9. Huang Xingyi, Zhi Chunyi*, Jiang Pingkai, Golberg Dmitri, Bando Yoshio, Tanaka Toshikatsu. Polyhedral Oligosilsesquioxane -modified Boron Nitride Nanotube Based Epoxy Nanocomposites: an Ideal Dielectric Material with High Thermal Conductivity. Advanced Functional Materials, 2013, 14, 1824-1831. rn

rn

rn 10. Wu Chao, Huang Xingyi*, Wang Genlin*, Lv Libing, Chen Gan, Li Guangyu, Jiang Pingkai*. Highly Conductive Nanocomposites with Three-Dimensional, Compactly Interconnected Graphene Networks via a Self-Assembly Process, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 506-513. rn

rn

rn 11. Yang Ke, Huang Xingyi*, Huang, Yanhui, Xie Liyuan, Jiang Pingkai*. Fluoro-Polymer@BaTiO3 Hybrid Nanoparticles Prepared via RAFT Polymerization: Toward Ferroelectric Polymer Nanocomposites with High Dielectric Constant and Low Dielectric Loss for Energy Storage Application, Chemistry of Materials, 2013, 25, 2327-2338. rn

rn

rn
rn

rn

rn
rn

rn

rn
rn

rn

rn
rn

rn

rn
rn

rn

rn
rn

rn

rn
rn

rn

rn
rn

rn

rn
rn

rn

rn
rn

rn

rn
rn