Home> People> Faculty and Staff

Liwei Chen

Professor

Department of:   Chemistry

Phone:  (+86)-21-54743179

Email:  lwchen2018@sjtu.edu.cn


Education
2001 Harvard University, Chemistry and Chemical Biology, Ph.D.  
1996 Peking University, Chemistry and Molecular Engineering, M.S.  

1993 USTC, Materials Science and Engineering, B.S.


Employment

2021 – present, Professor, Shanghai Jiaotong University             
2009 – 2020, Professor, Suzhou Institute of Nanotech and Nanobionics, Chinese Academy of Sciences
2009 –2014, Vice director, SINANO        
2009 –2012, Deputy director, i-Lab, SINANO                           
2004 –2008, Assistant Professor, Department of Chemistry and Biochemistry , Ohio University, Athens, Ohio

2001 –2004, Postdoctoral Research Fellow, Joint appointment at Columbia University  and IBM T.J. Watson Research Center


Research interests:

• Energy electrochemistry

• In-situ characterization, scanning probe and electron microscopies

• Advanced battery materials


Selected publications:

1)    Dan Luo, Lei Zheng, Zhen Zhang, Matthew Li, Zhongwei Chen*, Ruiguang Cui, Yanbin Shen, Gaoran Li, Renfei Feng, Shaojian Zhang, Gaopeng Jiang, Liwei Chen*, Aiping Yu, Xin Wang*, “Constructing multifunctional solid electrolyte interface via in-situ polymerization for dendrite-free and low N/P ratio lithium metal batteries” Nat. Commun. 12, 186 (2021)

2)    Chenji Hu, Yanbin Shen* and Liwei Chen*, “Review: Recent Advances in Nano-structure Hybrid Solid Electrolyte”, Current Opinion in Electrochemistry, 22:51-57 (2020)

3)    Chenji Hu, Yanbin Shen*, Ming Shen, Xi Liu, Hongwei Chen, Chenghao Liu, Tuo Kang, Feng Jin, Li Li, Jing Li, Yiqiu Li, Ning Zhao, Xiangxin Guo, Wei Lu, Bingwen Hu*, Liwei Chen*, “Superionic Conductors via Bulk Interfacial Conduction” J. Am. Chem. Soc.142, 18035-18041 (2020).

4)    Tong Shan, Yi Zhang, Yan Wang, Ziyi Xie, Qingyun Wei, Jinqiu Xu, Ming Zhang, Cheng Wang, Qinye Bao, Xin Wang, Chun-Chao Chen, Jingsong Huang, Qi Chen*, Feng Liu*, Liwei Chen* and Hongliang Zhong*. “Universal and versatile morphology engineering via hot fluorous solvent soaking for organic bulk heterojunction”. Nat. Commun. 11, 5585 (2020)

5)    Qi Chen, Cheng Wang, Yaowen Li, and Liwei Chen*. “Interfacial Dipole in Organic and Perovskite Solar Cells”. J. Am. Chem. Soc. 142, 18281−18292 (2020)

6)    Bowen He, Yixiao Zhang, Xi Liu* and Liwei Chen*, “In-situ Transmission Electron Microscope Techniques for Heterogeneous Catalysis” ChemCatChem, 12, 1853-1872 (2020)

7)    Yanli Chu, Yanbin Shen*, Feng Guo, Xuan Zhao, Qingyu Dong, Qingyong Zhang, Wei Li, Hui Chen, Zhaojun Luo, and Liwei Chen*, “Advanced Characterization of Solid Electrolyte Interphase in Lithium-ion Batteries” Electrochemical Energy Reviews, 3,187-219 (2020)

8)    Feng Guo, Tuo Kang, Zhenjie Liu, Bo Tong, Limin Guo, Yalong Wang, Chenghao Liu, Xi Chen, Yanfei Zhao, Yanbin Shen,* Wei Lu, Liwei Chen,* and Zhangquan Peng*, “An Advanced Lithium Metal-Carbon Nanotube Composite Anode for High-Performance Lithium-Oxygen Batteries” Nano Lett. 19, 9, 6377-63842019

10)   Derui Dong, Bin Zhou, Yufei Sun, Hui Zhang, Guiming Zhong, Qingyu Dong, Fang Fu, Hao Qian, Zhiyong Lin, Derong Lu, Yanbin Shen, Jihuai Wu, Liwei Chen* and Hongwei Chen*, “Polymer Electrolyte Glue: A Universal Interfacial Modification Strategy for All-Solid-State Li Batteries” Nano Lett. , 19, 2343−23492019

11)   Jing Li, Hongwei Chen, Yanbin Shen, Chenji  Hu, Zhenjie  Cheng, Wei Lu, Yejun Qiu*, Liwei Chen*, “Covalent interfacial coupling for hybrid solid-state Li ion conductor” Energy Storage Materials, 23, 227-2832019

12)   Tuo Kang, Yalong Wang, Feng Guo, Chenghao Liu, Jianghui Zhao, Jin Yang, Hongzhen Lin, Yejun Qiu*, Yanbin Shen*, Wei Lu, Liwei Chen*, “Self-Assembled Monolayer Enables Slurry-Coating of Li Anode” ACS Central Sci. 5, 3, 468-476 (2019)

13)   Jianghui Zhao, Tuo Kang, Yanli Chu, Peng Chen, Feng Jin, Yanbin Shen*, and Liwei Chen*. “A polyimide cathode with superior stability and rate capability for lithium-ion batteries” Nano Research, 12(6):1355-13602019

14)   Yanbin Shen, Yantao Zhang, Shaojie Han, Jiawei Wang, Zhangquan Peng* and Liwei Chen* “Unlocking the Energy Capabilities of Lithium Metal Electrode with Solid State Electrolytes” Joule, 2, 1674-1689 (2018)

15)   Xi Chen, Junqi Lai, Yanbin Shen, Qi Chen* and Liwei Chen*. “Functional Scanning Force Microscopy for Energy Nano Devices” Adv. Mater.30, 1802490 (2018)

16)   Hongwei Chen,* Hangyu Tu, Chenji Hu, Yi Liu, Derui Dong, Yufei Sun, Yafei Dai, Senlin Wang, Hao Qian, Zhiyong Lin and Liwei Chen* “Cationic Covalent Organic Framework Nanosheets for Fast Li-ion Conduction” J. Am. Chem. Soc., 140, 896-899 (2018).